B1. Nhập t.tin & xác nhận > B2. Cổng t.toán

Thông tin thanh toán

Mã đơn hàng hoặc code vé Số tiền (tối thiểu 20 nghìn, tối đa 100 triệu) Lý do thanh toán